Subscribe to RSS Feed

W PEŁNYM ZAKRESIE

Maj 23, 2016 by

Ją właśnie nazywamy sty­lem. Nie przesądzając sprawy na planie bar­dziej generalnym (np. w stosunku do rozmai­tych dawnych epok), stwierdzić trzeba, że w społeczeństwie współczesnym — co więcej, w żadnej z grup, jakie można w nim wyróżnić — taka jedność stylistyczna w pełnym zakresie pojęcia „stylu życia” nie daje się wykryć, tzn. nie została wykazana...

Continue Reading »
No Comments

ODMIENIANIE REGUŁ

Maj 23, 2016 by

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że to zdumiewające, jakże czę­ste odmienianie reguł ubierania się, podawania jedzenia, spędzania urlopów, zażywania roz­rywki i tym podobnych zachowań, poprzez za­stępowanie oryginalności własnej udziałem w nowości odświeża w ludziach ułudę osobistego stylizowania swego życia. Używając pojęcia „styl życia” łatwo ulec na­turalnej sugestii, która doprowadzić może do silnego rozmijania się z rzeczywistością....

Continue Reading »
No Comments

SILNIEJSZE WSPARCIE

Maj 23, 2016 by

Podsumowując, podkreśliłbym więc nie sa­morealizację, która, o ile rozumieć ją ściśle, tzn. twórczo, zjawia się w zbiorowym stylu ży­cia w sposób niekonieczny i na ogół biorąc rzadko, lecz autoafirmację i potwierdzenie własnej tożsamości. Ten czynnik sprawia, że spełnianie wzo-rów nie jest odczuwane na ogół jako ograniczenie spontaniczności i zyskuje przynajmniej wewnętrzne przyzwolenie, jeśli nie silniejsze...

Continue Reading »
No Comments

OSŁABIENIE STYLU

Maj 23, 2016 by

Osłabienie stylu zbiorowego może być cechą grupy. Musimy to brać pod rozwagę jako możliwość istotną. Grupę znamionować będzie w skrajnym przypadku wielostylowość silnie zindywidualizowana. Wydaje się jednak niewykluczone, że z in­nych jeszcze względów nonkonformiści muszą być uwzględniani w charakterystyce stylu ży­cia grupy. Występowanie nonkonformistów działa — być może — na rzecz identyfikacyj­nej funkcji konformizmu...

Continue Reading »
No Comments

ZAKRES ZACHOWAŃ

Maj 23, 2016 by

W zakresie zachowań objętych takimi wzora­mi obserwujemy jednak również i nonkonfor- mizm. Statystycznie znaczyć mogą oni niewiele, niemniej przeto zdarzają się ludzie, któ­rzy odstają od przyjętych w ich środowisku sposobów^ mieszkania, planowania zajęć dzien­nych itd. W dwojakim sensie zjawisko to jest nieobojętne dla rozważań o społecznym stylu życia, mimo że mamy tu do czynienia...

Continue Reading »
No Comments

ZASADNICZY CZYNNIK

Maj 23, 2016 by

Należy zwrócić uwagę na zasadniczy w tej kwestii czynnik. Otóż wzory zachowań właści­wych stylowi życia proponują tym, którzy je spełniają, pewien portret ich samych, ich mają za centrum, za pośredni przedmiot uwagi. Iść za takim wzorem to zyskać autoafirmację, uka­zać sobie i innym osobowościową kreację, w której bywają komponenty estetyczne i etyczne. Nie przypadkiem...

Continue Reading »
No Comments

Wzory takie, jako mniej zależne od warunkujących możliwości, są bardziej znamienne dla tego, co rozu- mierny na ogół przez styl życia. Równocześnie jednak, podczas gdy nacisk praktycznych oko­liczności jest tutaj słabszy, silniejszy jest za to moment konformizmu społecznego. Spełnianie wzoru lub odstawanie od niego mogą mieć swoiste premie społeczne w postaci prestiżu lub niskiej...

Continue Reading »
No Comments

DLA WIĘKSZOŚCI

Maj 23, 2016 by

Jednakowy dla większości lub zbliżony czas, gdy regeneruje się siły po powrocie z pracy,względnie rozwinięte wśród ludności miejs­kiej potrzeby w rodzaju potrzeby odwiedzin znajomych, spotkania w kawiarni, obejrzenia filmu — powodują w efekcie łącznym godziny „szczytu rozrywkowego”. Chociaż stanowi to usus niezmiernie charakterystyczny dla rytmu życia miasta, nie mamy tu do czynienia ze schematem...

Continue Reading »
No Comments

Stay in Tune

Recent Comments